Stać się wrażliwym na drugiego człowieka. Ale nie po to, aby go zniszczyć, zawładnąć nim, ale aby mu pomóc: uruchomić jego możliwości- pokłady dobra jeszcze nie naruszone, wskazać szanse dotąd nie zauważone- odkryć, gdzie jego droga nadziei.”

MISJA OŚRODKA

„Absolwent szkoły jest człowiekiem wszechstronnie przygotowanym do życia w społeczeństwie”.

I WPROWADZENIE

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działalność  z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie.

Zgodnie z Prawem Oświatowym wychowanie respektuje chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, służące rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu, a także ograniczenie i likwidacja czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym oparty o Statut Placówki

II OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Rozporządzenie MEN z 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

III Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

 • Statut Placówki
 • Szkolny zestaw programów nauczania
 • Program Wychowawczo- Profilaktyczny

IV Założenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

 • Wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju uczniów zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych potencjałów, możliwości, mocnych stron celem przygotowania do samodzielnego życia.
 • Kształtowanie zasad i postaw społecznie akceptowanych poprzez przekazywanie norm, kreowanie i wskazywanie pozytywnych modeli, wzorców; przekazywanie wartości istotnych dla danej kultury, nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju osoby.
 • Zapobieganie, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności pomagających w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, promowanie zdrowego trybu życia, ochrona przed bezpośrednimi i pośrednimi niebezpieczeństwami.
 • Korygowanie pojawiających się zachowań dysfunkcyjnych, udzielanie wsparcia opiekuńczo- wychowawczego wychowankowi i jego rodzinie.

V Cel Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Celem programu jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Program zawiera działania, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne.

Cele szczegółowe Programu Profilaktyczno- Wychowawczego w zakresie:

 • Edukacji zdrowotnej- kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki
 • Relacji- kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym
 • Kultury- poznawanie przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętnienia postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchody świąt narodowych, kultywowanie tradycji i obrzędów
 • Wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

- upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych- w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnej

- współpraca z państwową strażą pożarną oraz jednostkami innych służb w ramach działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.

W roku szkolnym  2020/21 uwzględnia się podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz kuratora oświaty;

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 • Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

VI MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 • jest dobrym obywatelem, świadomym swoich praw i obowiązków
 • szanuje drugiego człowieka, jego życie, godność, mienie, przekonania i prawa
 • postępuje zgodnie z przyjętymi normami społecznymi
 • umie dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje
 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości
 • jest tolerancyjny wobec różnic wynikających z ras, kultur, religii, sprawności fizycznej
 • zna i szanuje historię, kulturę, tradycję narodową i własnego regionu
 • dba o kulturę języka i zachowania
 • prowadzi zdrowy i higieniczny styl życia
 • jest świadomy zagrożeń płynących z uzależnień
 • potrafi w miarę możliwości poradzić sobie z problemami życia codziennego
 • jest odpowiedzialny za środowisko, w którym żyje, podejmuje świadome działania zmierzające do jego ochrony
 • jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej

VII UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

Rodzice:

 • znają i akceptują Program Wychowawczo- Profilaktyczny
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają jemu poczucie bezpieczeństwa
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły

Uczniowie;

 • przestrzegają Regulaminu Ośrodka
 • uczestniczą w życiu szkoły, współorganizują imprezy i uroczystości szkolne
 • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowych
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa
 • godnie reprezentują szkołę

Nauczyciele, wychowawcy

 • realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny Ośrodka
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole
 • dążą do integracji zespołu klasowego
 • wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania
 • kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • współpracują z psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką

Wychowawcy grup internackich

 • otaczają opieką wychowawczą każdego wychowanka
 • utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami wychowanków, udzielają informacji, porad
 • współpracują z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, pielęgniarką szkolną
 • kontrolują realizację obowiązku szkolnego przez wychowawców
 • biorą udział w życiu kulturalnym Ośrodka

Psycholog, pedagog

 • wspierają nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • diagnozują sytuacje wychowawcze w placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów
 • prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzą działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • kontrolują spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, utrzymują stałą współpracę z nauczycielami i wychowawcami klas

Pielęgniarka szkolna

 • bierze udział w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • przeprowadza profilaktyczne badania bilansowe
 • współpracuje z nauczycielami w zakresie profilaktyki uzależnień

 Ewaluację Programu Wychowawczo- Profilaktycznego dokonano w oparciu o badania diagnostyczne:

 • - przeprowadzoną ankietę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • - obserwację
 • - dokumentację szkolną

REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ

 • Kontynuowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym oraz propagowanie postaw prospołecznych
 • Utrwalanie zachowań asertywnych mających na celu nie uleganie presji rówieśników
 • Budowanie pozytywnego klimatu wychowawczego w klasach
 • Wyrabianie nawyku prawidłowego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
 • Kształtowanie umiejętności celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci
 • Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu
 • Motywowanie uczniów do przestrzegania zasad i norm społecznych
 • Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.

ZADANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

 • Sfera rozwoju ucznia- edukacja zdrowotna

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Zdrowie- edukacja zdrowotna. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiska sprzyjającemu zdrowemu stylowi życia i harmonijny rozwój ucznia.

1.       Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.

2.       Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

3.       Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych

4.       Rozwijanie zainteresowań i przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.

- przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska

- ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego

- uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka

·         Realizacja programu „Zdrowo jem, więcej wiem”

·         Realizacja programu  „Mamo, tato- wolę wodę!”- podkreśla rolę wody w codziennej diecie dziecka.

·          „Aquafresh”- program profilaktyki dbania o jamę ustną

·         Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie

·         Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny

·         Pogadanki z pielęgniarką

·         Indywidualne spotkania pielęgniarki z rodzicami

·         Zajęcia tematyczne na lekcjach wychowawczych

·         Program profilaktyki próchnicy

·         Konkursy plastyczne

·         Okresowe kontrole czystości- za zgoda rodziców

·         Kształtowanie nawyku mycia rąk przed i po pobycie w toalecie

·         Akcja propagująca spożywanie zdrowej żywności:

- „Warzywa i owoce w szkole”

- „Szklanka mleka”

·         Rozmowy na temat kulturalnego spożywania posiłków

Katarzyna Przybyszewska, Ewa Bandoch

Ewa Dąbrowska, Joanna Jankowska, Agnieszka Jabłońska

Ewa Dąbrowska, Joanna Jankowska, Agnieszka Jabłońska, Ariana Marzec, Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Bukowska

Wychowawcy klas i Internatu

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych, wychowawcy Internatu

 

 

 

 • Sfera społecznego rozwoju ucznia- kształtowanie postaw społecznych- relacje

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Relacje- kształtowanie postaw społecznych. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązywania problemów z zachowaniem zasad komunikowania się.

1.       Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawę współdziałania

2.       Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

3.       Rozwijanie samorządność uczniów oraz  poczucia przynależności do grupy- działalność samorządu uczniowskiego

4.       Poznawanie instytucji użyteczności publicznej oraz nabywanie doświadczeń w samodzielnym korzystaniu z nich

5.       Uwrażliwienie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy- wolontariat

6.       Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażania własnych opinii, przekonań, poglądów

7.       Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących, starszych oraz autorytetów

8.       Kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

9.       Budowanie postaw empatii, zaufania,  pozytywnych relacji koleżeńskich oraz umiejętności współdziałania w zespole

10.   Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych, konfliktowych

11.   Rozwijanie umiejętności gospodarowania zasobami emocjonalnymi

12.   Wdrożenie unijnego programu dla szkolnictwa zawodowego

ERASMUS

·         Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka i ucznia

·         Uświadomienie uczniom do kogo należy się zgłosić w razie potrzeby

·         Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne

·         Prowadzenie zajęć w zakresie radzenia sobie z trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją

·         Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących społeczność szkolną

·         Wybór Samorządu Uczniowskiego

·         Wyjścia do wybranych instytucji publicznych- Urząd Miejski, Poczta, Dom Kultury

·         Organizowanie spotkań z Policjantem

·         Realizacja projektu MEN „Szkoła Myślenia Pozytywnego” moduł Komunikacja bez przemocy”

·         Realizacja projektu „Wszystko zależy od tego jak wodzisz rzeczywistość- tożsamość osoby z autyzmem –II edycja

Fundacja Całym Sercem

Praktyki uczniowskie za granicą

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych

Nauczyciele – socjoterapii

Nauczyciele- socjoterapii

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych

Samorząd Szkolny

Wychowawcy klas, grup przedszkolnych

Lilianna Machura, Jolanta Konieczka, Krystyna Matuszak, Katarzyna Przybyszewska, Ewa Rydwelska- Budna

Krystyna Matuszak

Paweł Zbytniewski

Paweł Jankowski

 • Strefa rozwoju psychicznego- wartości, normy, wzory zachowań- kultura

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Kultura- wartości, normy, wzory zachowań.

1.       Kształtowanie właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się

2.       Budowanie właściwego systemu wartości, propagowanie poszanowania życia ludzkiego jako najwyższej wartości. Poszanowanie godności osobistej każdego człowieka

3.       Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji

4.       Wdrażanie i rozwijanie zasad dobrego zachowania w szkole i poza szkołą uwzględniając zasady savior-vivre u

5.       Poszanowanie cudzych dóbr osobistych, materialnych oraz mienia szkoły i innych osób

6.       Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

7.       Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury

8.       Kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

·         Organizowanie wyjść i wyjazdów na spotkania ze sztuką: teatry, wystawy artystyczne

·         Zajęcia biblioteczne

·         Lekcje przedmiotowe, wychowawcze

·         Uroczystości szkolne

·         Dbanie o wygląd klas, pokoi internackich, otoczenia szkoły, mienia szkoły

·         Udział uczniów w konkursach recytatorskich

·         Indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym

Wychowawcy klas, grup przedszkolnych Internatu

Marzena Bykowska

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych i Internatu

Lilianna Machura

Jolanta Konieczka

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu a także innych kultur.

1.       Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkoła i społecznością lokalną

2.       Poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur i tradycji

3.       Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji do innych kultur

4.       Kształtowanie poszanowania norm obywatelskich i moralnych

5.       Ukierunkowanie na wartościowe korzystanie ze środków masowego przekazu

·         Kultywowanie tradycji i obyczajów naszego regionu

·         Uczestniczenie w obchodach świąt i uroczystościach państwowych

·         Udział w uroczystościach szkolnych i państwowych:

- składanie hołdu pamięci poległym

·         Obchody święta Patrona szkoły

·         Filmy edukacyjne

·         Apele okolicznościowe

·         Przynależność do Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”

Wychowawcy klas, grup przedszkolnych i Internatu

Wychowawcy klas, grup przedszkolnych  i Internatu

Wychowawcy internatu

Lilianna Machura, Jolanta Konieczka

Arkadiusz Przybyszewski

Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów z własnej inicjatywy

1.       Wychowanek bezinteresownie działa na rzecz społeczeństwa

2.       Kształtowanie postaw empatii i szacunku względem osób potrzebujących

3.       Przygotowywanie do pełnienia ról społecznych dostosowanych do indywidualnych możliwości wychowanków

4.       Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie, uczenie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi

5.       Kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą

6.       Uwrażliwienie wychowanków na piękno świata i przyrody

·         Elementy realizacji zajęć „Spójrz Inaczej” z psychologiem i pedagogiem szkolnym

·         Udział w formach wolontariatu: Paczka dla potrzebujących, WOŚP, akcje harcerskie, karma dla zwierząt

·         Udział w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie Świata, zbieranie zakrętek

·         Udział w warsztatach tematycznych

·         Udział w  spacerach, wycieczkach tematycznych i krajoznawczo- turystycznych

·         Realizacja programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

·         Przeprowadzanie

pogadanek tematycznych, oglądanie filmów przyrodniczych i programów edukacyjnych

Lilianna Machura

Jolanta Konieczka

Lilianna Machura

Krystyna Matuszak

Arkadiusz Przybyszewski

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych

Ewa Dąbrowska, Joanna Jankowska, Agnieszka Jabłońska

Małgorzata Chmielewska

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych- bezpieczeństwo

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych. Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

I Zwiększenie bezpieczeństwa  fizycznego ucznia w szkole

1.       Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią

2.       Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

3.       Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w razie wtargnięcia na teren szkoły osoby z negatywnymi zamiarami bądź ataku terrorystycznego

4.       Eliminowanie zagrożeń pożarowych

5.       Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w placówce

6.       Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

7.       Systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się

II Zwiększenie bezpieczeństwa psychicznego uczniów w szkole

1.       Budowanie bezpiecznego klimatu i zaufania w szkole w relacji uczeń- nauczyciel

2.       Uwrażliwienie i reagowanie na krzywdę innych osób

3.       Instruowanie do kogo należy zwrócić się po pomoc w sytuacji zagrożenia

4.       Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

·         Lekcje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego

·         Apele przypominające zasady bezpiecznego wypoczynku w szczególności przed feriami zimowymi i wakacjami letnimi

·         Próbne alarmy pożarowe

·         Zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi

·         Lekcje przedmiotowe dotyczące bezpieczeństwa

·         Wycieczki tematyczne

·         Instruktaże dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń, odpowiedniego zachowania się w klasach, na boisku szkolnym, siłowni

·         Przypomnienie procedur dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia

·         Lekcje tematyczne

·         Organizowanie pogadanek dotyczących bezpieczeństwa

·         Zapewnienie uczniom opieki psychologiczno- pedagogicznej

Wychowawcy klas, wychowawcy grup przedszkolnych, wychowawcy internatu

Paweł Nowiński

Wychowawcy klas, internatu

Lilianna Machura

Jolanta Konieczka

 • Profilaktyka cyberprzemocy

OBSZAR

DZIAŁANIE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Umiejętność korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej

1.       Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

2.       Kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci

3.       Kształtowanie umiejętności celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- Internet, telefony komórkowe, gry komputerowe, telewizja

4.       Zapoznanie z pojęciem związanym z cyberprzemocą: sposoby jej zwalczania i przeciwdziałania

5.       Uświadomienie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów w sieci

6.       Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

·         Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą,

- uświadomienie potrzeby ochrony danych osobowych

·         Udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu „Bezpieczny Internet”

·         Gazetki tematyczne

·         Filmy edukacyjne

·         Pogadanki na lekcjach wychowawczych

Paweł Jankowski, Eryk Szydzik

Lilianna Machura, Jolanta Konieczka

Paweł Jankowski, Eryk Szydzik

 • Profilaktyka uzależnień

OBSZAR

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE

FORMY DZIAŁAŃ

ODPOWIEDZIALNI

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

1.       Uświadomienie wpływu używek i środków psychoaktywnych na organizm człowieka

2.       Poszerzenie wiedzy na temat używania narkotyków i dopalaczy

3.       Propagowanie wolnego od nikotyny i alkoholu stylu życia

4.       Informowanie uczniów o procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia narkomanią

5.       Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego

6.       Nabywanie umiejętności bycia asertywnym- umiejętność odmawiania papierosa, alkoholu i innych środków psychoaktywnych

·         Realizacja programów profilaktycznych

·         Wyposażenie uczniów w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy

·         Teatr profilaktyczny „Rozdarta kurtyna”

·         Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych

·         Rozmowy indywidualne i klasowe

·         Gazetki tematyczne

·         Pozytywne formy wypoczynku:

- koło warcabowe

- koło rowerowe

- zajęcia w hali sportowej

·         Bieżące informowanie rodziców o niepokojacej zmianie w zachowaniu dziecka

Lilianna Machura

Wychowawcy Internatu

Wychowawcy klas

Wychowawcy Internatu

 • Integracja działań wychowawczo- profilaktycznych szkoły i rodziców

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

1.       Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo- profilaktycznych

2.       Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole

·         Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo- profilaktycznym

·         Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów podczas rozmów indywidualnych oraz zebrań klasowych

·         Rozmowy indywidualne z Dyrektorem, psychologiem, pedagogiem

·         Współpraca z Radą Rodziców

·         Uczestnictwo rodziców w społeczności klasowej i szkolnej

·         Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

·         Wprowadzenie dziennika elektronicznego

EWALUACJA PROGRAMU

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków.

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

SPECJALNEO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEO im. Dra Jakuba Cieślewicza

W STRZELNIE

Rok szkolny 2020/2021

Program przyjęto do realizacji

Uchwałą Rady Rodziców w dniu………………………………..

Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu………………………….

EPUAP

epuap

E-dziennik

vulcan

Logowanie

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

© 2009-2023 by GPIUTMD

Strefa nauczycieli