STATUT

 

SPECJALNEGO OŚRODKA

 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

IM. DRA JAKUBA CIEŚLEWICZA

 

W STRZELNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

DZIAŁ III

ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY

 

                                                                     DZIAŁ V

                                     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE

 

DZIAŁ VII

SYSTEM OCENIANIA

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o Ośrodku

 

 • 1. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży jest placówką publiczną.
 • Ośrodek nosi imię dra Jakuba Cieślewicza.
 • Siedzibą ośrodka jest budynek położony w przy ul. Parkowej 10 w Strzelnie, woj. kujawsko-pomorskie .
 • Organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
 • Nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Ośrodek posiada logo.
 • 2. 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Przedszkole  dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz z Autyzmem,

Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy,

Szkoła Podstawowa Specjalna,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

Szkoła Zasadnicza Zawodowa,

Szkoła Branżowa I stopnia,

Internat,

Stołówka,

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.

 

 

       2.  Nauka w ośrodku jest bezpłatna.

   

       3. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami.

      

 • 3. 1. Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:
 • ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy;
 • dyrektorze ośrodka – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strzelnie;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;
 • uczniach – należy przez to rozumieć uczniów 0środka, o której mowa w § 1 ust. 1;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
  i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione
  w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych,
  a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
 • egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
  i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
 • indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu
  dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania
  i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

   

 

DZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

Rozdział 1

 

Główne cele ośrodka

 • 4. 1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej,
  w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
  i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz
  w przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności w podstawie programowej
  i Programie wychowawczo-profilaktycznym ośrodka.

       2. Najważniejszym celem kształcenia w ośrodku jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.

       3. Główne cele i zadania ośrodka określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności: 

 • bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;
 • dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie
  z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 • wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
 • kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny;
 • Ośrodek w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.
 • Ośrodek realizuje następujące cele i zadania:
  • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:
   • tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
   • tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
    w obrzędach religijnych;
   • tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
   • równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.
  • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
   • obejmując indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących tej pomocy;
   • w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
   • mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
   • organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem- terapeutą;
  • rozwija zainteresowania uczniów organizując:
   • koła zainteresowań;
   • zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki;
   • zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;
  • sprawuje indywidualną opiekę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:
   • prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;
   • organizuje zajęcia integracyjne;
   • zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki;
   • organizuje zajęcia rewalidacyjne;
   • organizuje zajęcia terapeutyczne;
   • współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
   • współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;
   • współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:  policją  i strażą miejską;
   • gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej;
   • umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego;
   • umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej;
   • organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;
   • organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
   • organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
   • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne;
  • zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 • ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole ośrodku;
 • organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym ośrodek;
 • stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu ośrodka;
 • sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami;
 • ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 • organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.;
 • równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 • zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 • zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;
 • ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem ośrodka, zapoznanie z nimi całej społeczności ośrodka i skuteczne ich przestrzeganie;
 • przestrzeganie praw ucznia;
 • prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów;
 • kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;
 • zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;
 • prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;
  • sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem ośrodka:
   • wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
   • zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;
   • przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
   • współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;
   • zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;
   • ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;
  • powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:
   • ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;
   • pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
   • warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców;
  • prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:
   • rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;
   • udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów.
  • kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji
   i historii własnego narodu oraz jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez:
   • organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej;
   • udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;
   • udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym;
   • zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami
    i zasadami,  instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;
   • przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy ośrodka i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:
   • organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
   • realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;
   • sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy ośrodka;
   • uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
    i opiekuńczej;
   • tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;
   • współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
    i działania w społeczności lokalnej;
   • bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły;
   • realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy ośrodka;
  • organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:
   • zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;
   • kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
   • uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
   • uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza ośrodkiem;
   • wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;
   • kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność
    i potrzeby innych;
   • organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z Caritas oraz
    z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
  • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:
   • promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;
   • przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów;
   • udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;
   • promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”;
  • realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:
   • diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
   • udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;
   • prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
    i predyspozycji;
  • Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy
   z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
  • Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez:
   • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
    w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
   • umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;
   • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
    w życiu rodzinnym i społecznym;
   • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.
                                                         
Rozdział 2

Formy realizacji zadań ośrodka

 

 • 5. 1. Ośrodek zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej,  podejmuje niezbędne działania  podnoszące  jakość pracy ośrodka wpływające na jej  rozwój organizacyjny.
 • Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej ośrodka są:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony o szkolnego zestawu programów nauczania
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Ośrodek może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne,
  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
  o systemie oświaty, naukę religii/etyki organizowaną na życzenie rodziców.
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.
 • Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.
 • Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor ośrodka,
  za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  i rady rodziców.
 • 6. 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczana zgodnym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV-VIII w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć trwa 45 minut.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 a i b, które po wprowadzeniu do tygodniowego rozkładu zajęć stają się obowiązkowymi dla ucznia, są prowadzone dla całego oddziału w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina tych zajęć trwa 45 minut.

4. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
o ramowych planach nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

DZIAŁ III

ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE

 

 • 7. 1. Organami ośrodka są:
 • dyrektor ośrodka;
 • zastępca dyrektora;
 • rada pedagogiczna;
 • samorząd uczniowski;
 • rada rodziców.

Rozdział 1

Dyrektor ośrodka

 

 • 8. 1. Dyrektor ośrodka kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Zadaniem dyrektora ośrodka jest w szczególności:
  • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą ośrodka oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli
   i wychowawców;
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  • przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym;
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole;
  • sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym ośrodka;
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  • przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
   z odrębnymi przepisami prawa;
  • dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie;
  • opracowywanie arkusza organizacyjnego ośrodka;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 • Dyrektor ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 • Dyrektor ośrodka ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
  z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 • W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4.
 • 9. 1. W ośrodku tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 • Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor ośrodka.
 • Dyrektor ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w ośrodku.

 

Rozdział 2

Zadania wicedyrektora ośrodka

 

 • 10. 1. Do zadań  wicedyrektora należy:

1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności;

2) przygotowanie  projektu następujących dokumentów:

a) tygodniowego rozkładu  zajęć szkolnych;

b) opracowanie projektu rocznego planu pracy wraz z zespołami rady pedagogicznej;

c) opracowanie kalendarza imprez szkolnych.

          3) sprawowanie  nadzoru pedagogicznego nad pracą zespołów nauczycielskich;

          4) przygotowanie  projektu ocen pracy nauczycieli;

          5) wnioskowanie  do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i innych pracowników

         6) opracowanie materiałów analitycznych, przygotowanie  oceny efektów kształcenia
          i wychowania, prowadzenie mierzenia jakości pracy ośrodka;

        7) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych  przez dyrektora.

 

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

 • 11. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu ośrodka oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
 • z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 • W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor ośrodka i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w ośrodka.
 • W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ośrodka.
 • Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora ośrodka, organu prowadzącego ośrodek albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 • Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie:

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 • eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
 • skreślenia z listy uczniów
 • zatwierdzanie planów pracy ośrodka
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy ośrodka.
 • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu ośrodka albo jego zmian.
 • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w ośrodku.
 • Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego ośrodka;
 • wnioski dyrektora ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor ośrodka. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego ośrodek. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników ośrodka.
 • Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 • Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 3

Samorząd uczniowski

 

 • 12.1. W ośrodku działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ośrodka.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 • Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 • prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 • Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11.

Rozdział 4

Rada rodziców

 • 13. 1. W ośrodku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 • W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 • W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
 • Rada rodziców może występować do dyrektora ośrodka i innych organów ośrodka
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach ośrodka.
 • Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka;
 • opiniowanie projektów eksperymentów.
 • W celu wspierania działalności statutowej ośrodka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 • Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 • Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów ośrodka

 

 • 14. 1. Organy ośrodka mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 • Organy ośrodka zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami ośrodka
  w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 • Współdziałanie organów ośrodka ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy ośrodka.
 • Organy ośrodka planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 • Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 • Organy ośrodka mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 • Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi ośrodka poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej
  w formie ustnej na jej zebraniu.
 • Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków obowiązującą w ośrodku.
 • Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor ośrodka, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 • Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz ośrodka,
  z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w 14 niniejszego statutu.

Rozdział 6

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami ośrodka

 

 • 15. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:
  • dyrektor szkoły ośrodka prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
  • dyrektor ośrodka, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  • dyrektor ośrodka podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  • dyrektor ośrodka informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
 • W przypadku sporu między organami ośrodka, w którym stroną jest dyrektor ośrodka, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor ośrodka wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 • Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 • Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 • Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

                                               

 

 • 16. 1. Ośrodek zapewnia:

1)całodobową opiekę,

2)warunki do nauki i wychowania,

3)opiekę częściową lub całkowitą wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej,

4)możliwość realizacji celów rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych,

 • Ośrodek jest czynny cały rok jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli wszyscy wychowankowie wyjeżdżają na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich do domów rodzinnych, wówczas na ten czas ośrodek zawiesza swoja działalność.
 • Internat sprawuje opiekę całoroczną i całodobową.
 • Do ośrodka mogą być przyjmowane dzieci z zespołem Aspergera oraz z autyzmem, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

6. Ośrodek posiada pomieszczenia do nauki, bibliotekę, pracownię komputerową, siłownię, pomieszczenia internackie, salę integracji sensorycznej, sale terapeutyczne,  jadalnię, gabinety, klasy, pomieszczenia sanitarne, szatnię, świetlicę, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, boisko szkolne wraz z placem zabaw oraz teren rekreacyjny w położonym obok budynku ośrodka parku.

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki, rewalidacji i resocjalizacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora ośrodka i zatwierdzony przez organ nadzorujący ośrodek oraz przez organ prowadzący ośrodek.

8. Podstawową jednostką organizacyjną ośrodka jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

9. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:

1) w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, od 10 do 16 uczniów,

2) w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 uczniów,

3) w klasach o których mowa w pkt.b w przypadku występowania upośledzeń sprzężonych, autyzmu, aspergera liczbę uczniów w oddziale obniża się o 2 - 4,

4) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ust.7 pkt.a,

5) jeśli zajdzie taka konieczność, mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas jednej szkoły. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. Liczba uczniów w takim zespole, nie może być mniejsza od minimalnej normy określonej dla danego typu klasy i rodzaju upośledzenia i większa od górnej granicy tej normy. W oddziadla dzieci z autyzmem i niepełno sprawnościami sprzężonymi od 2 -4.

Liczba dzieci w oddziale przedszkola powinna wynosić:

a) w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10 – 16,

b) w oddziale   dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 -10,

c)  w oddziale dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 -4.

10. Dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim realizowane są podstawy programowe kształcenia ogólnego zgodnie z ramowym planem i programem nauczania.

1) w klasach dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym realizowany jest program dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym,

2) prowadzone są również nauczania indywidualne dla dzieci mających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie nauczania indywidualnego

3) praca wychowawczo-dydaktyczna Przedszkola prowadzona jest na podstawie programu wychowawczego przedszkola.

11. Podstawową formą pracy ośrodka są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klas zawodowych godzina praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

2) przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 5 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa i wynosić nie mniej niż 15 minut,

3) lekcje wychowania fizycznego i techniki w klasach od 4 do 8, oraz w   Szkole Zawodowej powinny odbywać się z podziałem na grupy, oddzielnie dla chłopców i oddzielnie dla dziewcząt (dotyczy lekcji wychowania fizycznego). Lekcje informatyki, jeśli klasa jest liczna, powinny być prowadzone w grupach,

4) zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły  Przysposabiającej do Pracy, w ramach kształcenia ogólnego, ustalone dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia przysposobienia do pracy – także w zespołach międzyklasowych i międzyszkolnych.

12. Niektóre zajęcia obowiązkowe jak również nieobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, np. zajęcia przysposabiające do pracy zawodowej, praktyczna nauka zawodu, wycieczki, formy wyjazdowe oraz zajęcia terenowe.

13. Zajęcia nieobowiązkowe mogą być organizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

15. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowych z budżetu ośrodka, nie może być niższa niż 5 osób, a w grupach międzyklasowych niższa niż 10.

16. W Ośrodku jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Branżowa I stopnia  o kierunkach:

1) kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, ogrodnik, pracownik pomocy obsługi hotelowej, rolnik, fryzjer, hydraulik,

2) uczniowie oprócz zajęć w pracowniach na terenie Ośrodka odbywają praktyki w różnych zakładach pracy.

      17. Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

18. Ośrodek  opracowuje  najważniejsze dokumenty:

 • Program Wychowawczy,
 • Program Profilaktyczny,
 • Wewnątrzszkolny system oceniania.

     19. W Ośrodku mieści się stołówka

1) ze stołówki  mogą  korzystać  wychowankowie  internatu oraz uczniowie    

     dojeżdżający lub dochodzący do ośrodka,

2) ze stołówki za  odpowiednią  odpłatnością  mogą  korzystać  pracownicy pedagogicznych ośrodka,

3) rodzice   (prawni opiekunowie)  dzieci   i  młodzieży  wnoszą  opłatę   za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca  przeznaczonego  

     na wyżywienie. Opłaty wnosi się z dołu do końca następnego miesiąca.

  20. Ośrodek może świadczyć usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z firmą transportową.

  21. Ośrodek współpracuje z Zakładem Aktywizacji Zawodowej w Przyjezierzu prowadzonym przez Gminę Strzelno.

  22. Przy ośrodku działa 13 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku im. Mikołaja Kopernik.

  23.   W ośrodku mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

                                                 

 

Rozdział 3

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • 17. 1. Ośrodek udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w ośrodku zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ośrodku jest dobrowolne
i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor ośrodka.

7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący
w szkole.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ośrodku udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami ucznia;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) psychologiem i pedagogiem szkolnym;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom ośrodka w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

2) logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

12.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

13. Do zadań psychologa ośrodka należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,       w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

2) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku ośrodka;

3) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z uczniem w domu, kierowania ich w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;

4) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad ośrodka i zajęć warsztatowych;

5) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych                                    i wychowawczych.

Rozdział 4

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka

 

 • 18. 1. Ośrodek realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
  i problemów występujących w społeczności ośrodka
 • Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu
  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców
  w porozumienie z radą pedagogiczną.
 • Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go
  z rodzicami oddziału.
 • Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

Rozdział 5

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

 • 19. 1. Do ośrodka przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym  dostosowuje się program nauczania
do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 ust.1., pkt 17.

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym ośrodek zapewnia:

 • pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Rozdział 6

 

Organizacja indywidualnego nauczania

 

 • 20. 1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do ośrodka, zostaje on objęty  indywidualnym nauczaniem.
 • Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz
  z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
 • Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
  o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela
  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 • W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Dyrektor ośrodka, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie.
 • Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor ośrodka umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
  i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • 21. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor ośrodka może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

4.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzica lub nauczycieli.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora ośrodka za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach
i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej.

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Rozdział 7

Organizacja świetlicy ośrodka

 

 • 22. 1. Ośrodek zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w ośrodku dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do ośrodka lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
 • Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:

      1)bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

2)pomoc w nauce;

3)odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.

 • Świetlica w szczególności organizuje:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;

4) wyrównywanie szans edukacyjnych;

5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego;

8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia;

9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;

10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;

12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;

13) współpracę ze środowiskiem lokalnym;

 • Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora ośrodka.
 • Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Godziny pracy świetlicy ośrodka na dany rok szkolny ustala dyrektor ośrodka
  w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
 • Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
 • Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu ośrodka. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor ośrodka.
 • Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do ośrodka. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.
 • W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.

 

Rozdział 8

Organizacja stołówki ośrodka

 

 • 23. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów w ośrodku jest zorganizowana stołówka.
 • Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący ośrodek, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten organ w arkuszu organizacyjnym ośrodka.
 • Korzystanie z posiłków w stołówce ośrodka jest odpłatne.
 • Warunki korzystania ze stołówki ośrodka, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor ośrodka w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym ośrodka.
 • W ośrodku, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki, ustala się
  w szkole przerwy obiadowe;
 • W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor ośrodka organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.

 

 

Rozdział 9

Organizacja biblioteki ośrodka

 

 • 24. 1. Ośrodek zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki.
 • Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych ośrodka, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.
 • W skład biblioteki wchodzą:
 • wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
 • czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.
 • Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
 • Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych ośrodka.
 • 25. 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora ośrodka są one dostosowywane
  do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp
  do księgozbioru.
 • Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze, których zadaniem jest:
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie
  z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi ośrodka;
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
  u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
  i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 • podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 • umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
 • 26. 1. Biblioteka współpracuje z:
 • uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;
 • nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
 • wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 • rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji
  o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
 • innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
 • instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.
 • W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
 • Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierającą w środku napis Biblioteka;

 

 

Rozdział 10

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek

 

 • 27. 1. Ośrodek zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie ośrodka.
 • W ośrodku obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w ośrodku.
 • Dyrektor ośrodka powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań,
  o których mowa w ust. 2.
 • Ośrodek przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce
  i powiadamia o tym fakcie dyrektora ośrodka oraz odpowiednie służby.
 • Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
 • Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
 • Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.
 • 28.1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów
  przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia
  w dzienniku.

       2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.

 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
  z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
  • nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;
  • za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia;
  • za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy ośrodka.
 • Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia.
 • Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor ośrodka) może:
  • na pisemną prośbę rodziców zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
  • zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej. W tym wypadku:
 • niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami;
 • ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek ośrodka bez opieki osoby dorosłej.
 • W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku ośrodka do domu, odpowiedzialność ośrodka za ich bezpieczeństwo kończy się.
 • Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
 • Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
 • Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.
 • Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
  z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.
 • Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora ośrodka.
 • Każda impreza w ośrodku odbywa się za zgodą dyrektora ośrodka.
 • Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w ośrodka lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
 • W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora ośrodka lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie
  w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
 • W ośrodku prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie
  w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
 • Pracownicy ośrodka mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 • W trakcie trwania zajęć lekcyjnych, wchodzi się do ośrodka od ulicy Parkowej lub od strony boiska.
 • Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku ośrodka w czasie trwania jego planowanych zajęć.
 • Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora ośrodka lub wicedyrektora w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
 • Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku ośrodka zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor ośrodka lub wicedyrektor zgłasza na policję.
 • Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren ośrodka.
 • Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Dyrektor ośrodka może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia
  w ramach środków finansowych ośrodka na wniosek rodzica lub nauczyciela,
  w uzasadnionych przypadkach.
 • 29. 1. W ośrodku prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami.
 • Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach ośrodka oraz
  w gabinecie dyrektora.

 

Rozdział 11

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 30. 1. System doradztwa zawodowego w ośrodku:

                        a) przedszkole - preorientacja zawodowa,

                        b) kl. I-IV - orientacja zawodowa,

                        c) kl. VII-VIII i ponadpodstawowe - doradztwo zawodowe

 • Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
 • Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
 • Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
 • Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.
 • Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Rozdział 12

Organizacja wolontariatu w ośrodku

 • 31.1. W ośrodku w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontarystyczną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym z ośrodkiem.

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności ośrodka: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

3. Wolontariusz w ośrodku to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia.

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.

5. Nieletni członkowie  zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w Wolontariacie.

6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

1) środowisko ośrodka;

2) środowisko poza ośrodkiem.

7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji, zakres jego działania
i  realizowanych zadań określa program.

8. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych.

10. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

 

Rozdział 13

Działalność innowacyjna ośrodka

 • 32. 1. Ośrodek prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.
 • Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 • Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 • Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe
  i organizacyjne zapewnia dyrektor ośrodka.
 • Dyrektor ośrodka zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.
 • Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący ośrodka wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.
 • Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.
 • Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,
  z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.
 • Dyrektor ośrodka wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w ośrodku po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;
 • opinii rady pedagogicznej;
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
  w ośrodku, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 • Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.
 • Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

Rozdział 14

Współpraca ośrodka z rodzicami

 

 • 33. 1. Ośrodek współpracuje z rodzicami poprzez:
 • organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
 • prowadzenie konsultacji, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 • organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto ośrodka, jasełka, dzień wiosny;
 • włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka;
 • włączanie w organizację imprez danego oddziału i ośrodka;
 • udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych;
 • możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
 • Rodzice mają prawo do:
 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
  i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 • uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie ośrodka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 • wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w ośrodku;
 • wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;
 • żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
 • pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w ośrodku;
 • zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
  z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem ośrodka i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w ośrodku;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie ośrodka;
 • do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
 • Rodzice mają obowiązek:
 • wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 • angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
 • przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
 • osobiście włączać się w życie ośrodka ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 • poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich ośrodku tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
  • Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora ośrodka z wnioskiem o:
 • objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
 • odroczenie obowiązku szkolnego;
 • przyspieszenie obowiązku szkolnego;
 • objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
 • objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
 • realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Zebrania oddziałów są protokołowane.
 • Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 • Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
 • Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę e-mailową.
 • 34.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez ośrodkek informacji
w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 • 35.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w ośrodku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi ośrodka uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Rozdział 15

Pomoc materialna dla uczniów

 

 • 36. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
  • Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
  • Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 • stypendium szkolne;
 • wyprawka szkolna;
 • zasiłek losowy.
 • 37. 1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest w sekretariacie ośrodka oraz u pedagoga szkolnego.
 • W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
 • wniosek rodziców;
 • wniosek dyrektora ośrodka.

 

 

Rozdział 16

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

 

 • 38. 1. W zależności od potrzeb programowych i zadań ośrodka dyrektor ośrodka tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.
 • Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
 • Spotkania zespołów są protokołowane.
 • Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach przedstawia dyrektorowi ośrodka propozycje:
 • jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy;
 • jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału;
 • materiałów ćwiczeniowych.
 • Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi ośrodka więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:
  • do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  • w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 • Dyrektor ośrodka, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.
 • Dyrektor ośrodka, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala:
 • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

Rozdział 17

Internat

 

 

 • 39. 1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom ośrodka.

2. Do zadań internatu należy:

1) zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

2) zapewnianie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;

3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;

5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego;

6) uczenie samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności.

3. Internat zapewnia uczniom:

1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;

2) wyżywienie;

3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne;

4. Szczegóły funkcjonowania internatu zawarte są w Regulaminie Internatu.

                                                                   

 

                                                                     DZIAŁ V

                                     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

                                                         

 • 41. 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.
 • Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.
 • Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor ośrodka.
 • Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

 

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

 • 42. 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
 • swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
 • wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-wychowawczego;
 • wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
  w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
 • pomocy ze strony dyrektora ośrodka i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
 • zapewnienia warunków do rozwoju ucznia;
 • zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju ośrodka;
 • zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
 • kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
 • udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów i sukcesów;
 • uwzględnianie w swojej pracy udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
 • stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
 • precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
 • przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
 • pełna realizacja podstawy programowej;
 • przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
 • zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka;
 • rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, specjaliście;
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
 • ochrona danych osobowych swoich uczniów;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji ośrodka zgodnie z przepisami prawa
  i zaleceniami dyrektora ośrodka.
 • Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami ośrodka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek
 • sprawuje opiekę nad uczniami w ośrodku podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
 • uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej;
 • jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej;
 • sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
 • odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;
 • przestrzega czasu pracy ustalonego w ośrodku;
 • przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, przepisów przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń
  i wskazówek przez dyrektora ośrodka;
 • uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
 • przestrzega w ośrodku zasad współżycia społecznego;
 • stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim;
 • niezwłocznie zawiadamia dyrektora ośrodka o zauważonym w ośrodku wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w ośrodku o grożącym im niebezpieczeństwie;
 • współpracuje z dyrektorem ośrodka oraz upoważnionymi osobami,
  w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 43. 1. Do zadań pomocy nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:
  • wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
   i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;
 • wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne lub świetlicowe;
 • pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
 • przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub świetlicowych;
 • zapewnienie opieki dzieciom, w stołówce, świetlicy, szatni, łazience oraz na placu zabaw;
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez wychowawcę klasy oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia;
 • opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
 • sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
 • wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, w szczególności udzielanie wsparcia dzieciom wymagającym szczególnej troski.

 

Rozdział 2

Zadania wychowawcy oddziału

 

 • 44. 1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym ośrodka, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
 • Dyrektor ośrodka powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
 • Dyrektor ośrodka powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
 • Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym ośrodka. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 • Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
  do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 • 45. 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
 • sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału;
 • diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;
 • rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;
 • podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny;
 • kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
 • nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
 • informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
 • informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
 • prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora ośrodka;
 • opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
 • systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
 • analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej
  i opiekuńczej;
 • powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku);
 • powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
  o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (rocznych);
 • informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji.
 • Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem ośrodka, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

 

 • 46.1. Wychowawca oddziału ma prawo:
 • otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
 • kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
 • rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować
  o odpowiednią pomoc;
 • decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

 

 • 47.1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
 • prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej aktualizację;
 • podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
 • informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;
 • efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków;
 • stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza ośrodkiem; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

 

Rozdział 3

Zadania nauczycieli specjalistów

 

 • 47. 1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:
 • indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych;
 • udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
 • koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
  przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
 • koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.

 

 • 49. 1.Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;
 • współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 50. 1.Do zadań doradcy zawodowego należy:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
   w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 51. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 52.

Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy
i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

Rozdział 4

Zadania nauczycieli bibliotekarzy

 

 • 53. 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:
 • gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;
 • udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;
 • prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
 • dokonuje konserwacji zbiorów;
 • prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
 • uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego ośrodka;
 • rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze;
 • prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;
 • prowadzi dokumentację pracy biblioteki.
 • Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

 

 

 

 

Rozdział 5

Pracownicy obsługi i administracji

 

 • 54. 1. W ośrodku zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 • Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli publicznych regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy
  i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 • Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ośrodka, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.
 • Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w ośrodku należy
  w szczególności:
  • przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  • sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  • składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie
   z wymogami ustawy.
 • Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi niepedagogicznych, ustala dyrektor ośrodka.
 • Pracownik zatrudniony w ośrodku zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

 

                                                                   

 

DZIAŁ VI

Wychowankowie

 

Rozdział 1

 

 • 55.
 • Wychowankami ośrodka są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Dla wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, którzy nie przebywają w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych, w celu zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego ośrodek organizuje zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.
 • Wychowankowie są przyjmowani do ośrodka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznych lub innej publicznej poradni specjalistycznej.
 • Przyjęcia dziecka do Ośrodka dokonuje Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją wychowanka na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
 • W szczególnym przypadku może być przyjęty wychowanek na wniosek miejskiego lub powiatowego ośrodka pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.
 • Skierowanie do ośrodka wydaje Starosta.
 • 56.

 

 • Ośrodek realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zwany dalej Zespołem powołuje dyrektor ośrodka.
 • W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
  w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 • Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 • Pracami zespołu koordynuje upoważniony przez dyrektora ośrodka nauczyciel.
 • Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 • Miesięczny wymiar godzin wczesnego wspomagania ustala dyrektor ośrodka. Uzależniony jest on od potrzeb i psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.
 • Za zgodą organu prowadzącego ośrodek wymiar godzin wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor ośrodka
  w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 • Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka
  i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu
 • 57.
 • Dla wychowanków ośrodka, którym odległość od miejsca zamieszkania uniemożliwia codzienny dojazd do szkoły, zapewnia się miejsce w Internacie.
 • Dopuszcza się przyjęcie do Internatu wychowanka, który ze względu na trudną sytuację rodzinną nie powinien mieszkać w domu rodzinnym, mimo że mieszka w bliskiej odległości od ośrodka.
 • Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
 • Podstawową formą pracy z wychowankami w Internacie jest grupa wychowawcza.
 • Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 10 - 16 osób.
 • Za wyżywienie w Internacie naliczana jest odpłatność, którą ponoszą rodzice (prawni opiekunowie), w szczególnych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej lub Skarb Państwa.
 • Opłata za posiłki w stołówce jest równa wysokości kosztów surowca produktów przeznaczonych na wyżywienie, ustalona przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Wychowanek, którego sytuacja materialna jest szczególnie trudna, za zgodą organu prowadzącego, może mieć obniżoną opłatę, o której mowa w ust. 8 lub może zostać całkowicie zwolniony z tej opłaty.
 • 58.

 

 • Uczniowie każdej ze szkół wchodzących w skład ośrodka, którzy nie są wychowankami internatu, mają możliwość korzystania z posiłków wydawanych w stołówce.
 • Odpłatność za posiłki ustala dyrektor ośrodka.
 • 59.

Do obowiązków wychowanków należy w szczególności:

 • zachowywanie się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi;
 • uczestniczenie w procesie kształcenia, wychowania i rewalidacji;
 • godne i kulturalne zachowania się na terenie ośrodka oraz poza ośrodkiem;
 • okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom i pozostałym pracownikom ośrodka;
 • podporządkowanie się poleceniom i zarządzeniom dyrektora, jego zastępcy, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Pedagogicznej;
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 • okazywanie szacunku dorosłym oraz koleżankom i kolegom;
 • przeciwstawianie się przejawom agresji, wulgarności;
 • poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o swój schludny wygląd;
 • przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających;
 • troszczenie się o pomieszczenia i otoczenie Ośrodka, dbanie o czystość, ład oraz jego estetykę;
 • poszanowanie majątku ośrodka;
 • naprawienie wyrządzonej szkody.
 • 60.

Podstawowymi prawami wychowanka są w szczególności:

 • właściwie zorganizowany proces kształcenia oraz rewalidacji;
 • opieka wychowawcza i warunki zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • życzliwe traktowanie, poszanowanie godności osobistej w sprawach prywatnych, rodzinnych i koleżeńskich;
 • swobodne wyrażanie myśli i przekonań, w tym światopoglądowych i religijnych;
 • rozwijanie własnych zainteresowań;
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 • posiadanie wiedzy o prawach i środkach, jakie przysługują wychowankom w przypadku naruszania ich praw;
 • korzystanie z pomocy i poradnictwa psychologicznego;
 • opieki medycznej w formie, która jest zapewniana dla wychowanków ośrodka.
 • 61.

Wychowankowie, którzy mieszkają w Internacie, zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Internatu.

 • 62.

  • Wychowanek ośrodka może otrzymać nagrodę za:
 • wzorową postawę;
 • pracę społeczną na rzecz ośrodka;
 • inne szczególne osiągnięcia.
  • Nagrody może udzielać wychowawca klasy (grupy w Internacie), dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.
  • Dla wychowanków wyróżniających się przyznawane są nagrody:
 • pochwała wychowawcy;
 • pochwała dyrektora indywidualna bądź na forum ośrodka;
 • dyplom uznania;
 • pochwała wobec rodziców;
 • list pochwalny do rodziców;
 • nagroda rzeczowa.
 • 63.
 • Wychowanek może otrzymać karę za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka określonych w niniejszym Statucie.
 • Wychowanek otrzymuje karę z uwzględnieniem zasady, że kara nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej.
 • Kary mogą być udzielane przez wychowawcę klasy (wychowawcę grupy), dyrektora lub Radę Pedagogiczną.
 • Dla wychowanków przewidziane są następujące formy kary:
 • upomnienie ustne nauczyciela (wychowawcy);
 • wpis do dziennika;
 • upomnienie przez nauczyciela (wychowawcę)wobec rodziców;
 • upomnienie przez dyrektora ośrodka;
 • przeniesienie do innej grupy wychowawczej;
 • zawieszenie w przywilejach wychowanka;
 • O udzielonej karze zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów).
 • Wychowanek ma prawo odwołania się od kary do dyrektora w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary.
 • 64.

 

 • W ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powołany przez Dyrektora.
 • W skład zespołu wychowawczego ośrodka wchodzą:
 • dyrektor jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba;
 • wychowawca grupy wychowawczej;
 • wychowawca klasy;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • w zależności od potrzeb inni specjaliści ( kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej).
  • Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:
 • diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem;
 • określenie form pracy z wychowankiem;
 • analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,
 • okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym.
 • 65.
 • Pobyt w Ośrodku ustaje z powodu:
 • zakończenia obowiązku nauki,
 • pisemnej rezygnacji rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka,
 • skreślenia z listy wychowanków ośrodka,
 • przeniesienia wychowanka do innego ośrodka.
 • O skreśleniu wychowanka z listy decyduje dyrektor.
 • Skreślenie wychowanka następuje po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego.
 • Dyrektor wydaje decyzje o skreśleniu wychowanka i powiadamia w terminie 14 dni od skreślenia rodziców (opiekunów prawnych). W przypadku, kiedy skierowanie do Ośrodka było poprzedzone postanowieniem sądu dla nieletnich, powiadamia właściwy sąd ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka.

DZIAŁ VII

SYSTEM OCENIANIA

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania odnosi się do uczniów:

 • Szkoły Podstawowej
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Szkoły branżowej
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • Grup wychowawczych

Rozdział I

Ocenianie uczniów w szkole

 • 66

1. Cele wynikające z wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania to:       

 1) Zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach finalnej oceny przedmiotowej uczniów.                                                                                                

   2) Dostarczanie nauczycielom możliwie wyczerpujących informacji o poziomie założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności.                                                                      3) Wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny.                                                                              4) Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.                                                                                                                                             5)Wdrażanie do systematycznej pracy.                                                                                                  6) Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.                                                                                                    7) Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

 • 67

1. Ocenianiu podlegają:    

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia - rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programach nauczania, uwzględniających tę podstawę.                                                                2) zachowanie ucznia - rozpoznawanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.                                                              

 • 68

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:                                                                                                               

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,                                                                                                                         2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,                                                                                                   3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,                                              4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,                                                          5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, i trudnościach w nauce, i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,                                                                                        6) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy                           dydaktyczno-wychowawczej.

 • 69

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:                                                                                                         

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;                                                                                                                       2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;                                                                                                     3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;                                                                                       4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;                                                                                          5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,                                                                      6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;                                                                                                                         7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 • 70

1. Ocenianie uczniów polega na:                                                                                                               

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,                                                                                                                                                                          2) uwzględnianiu pracowitości ucznia i jego uczęszczanie na zajęcia,                                                               3) uwzględnianiu przygotowania ucznia do zajęć,                                                                           4)motywowaniu ucznia do dalszej pracy,                                                                                                   5) formułowaniu oceny przez nauczyciela.

 • 71

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,                                                           2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,                                                                          3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.                                                                          

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobach i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 • 72

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Nauczyciel przy ocenianiu ucznia powinien preferować metody pozytywnego mobilizowania uczniów do pracy jako skuteczniejsze od metod oceniania negatywnego.

 

Rozdział II

Zasady oceniania uczniów

 • 73

1. W Ośrodku, przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i końcoworocznym, obowiązuje następująca skala ocen z zajęć edukacyjnych:                                                                                                1. stopień celujący – 6;                                                                                                                                                  2. stopień bardzo dobry – 5;                                                                                                                       3. stopień dobry – 4;                                                                                                                                   4. stopień dostateczny – 3;                                                                                                                             5. stopień dopuszczający – 2;                                                                                                                             6. stopień niedostateczny – 1.

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”. Znaków tych nie stosujemy w przypadku oceny celującej i niedostatecznej.

3. Ocena śródroczna i roczna musi być oceną pełną.

 • 73

1. Metody oceniania osiągnięć i postępów uczniów:

1) Oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i uczniów autystycznych:

 • oddziały I – III - ocena śródroczna i roczna jest ocena opisową,
 • oddziały IV – VI - ocena śródroczna i roczna jest wyrażona stopniem,
 • oddziały gimnazjalne - ocena śródroczna i roczna jest wyrażona stopniem,
 • oddziały zawodowe - ocena śródroczna i roczna jest wyrażona stopniem.

2) Odziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym – ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

3) Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim – ocena opisowa postępów ucznia w/g inwentarza PPAC H. C. Gunzburga.

4) Grupy wychowawcze – wychowawcy grup 2 razy w roku dokonują okresowej oceny postępów wychowanka.

 • 74

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                               a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,                                                                                               b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatu, województwa albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,                                                                                                                                                  b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                    a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu,                                                                                         b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który;                                                                                                              a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,                                                                                                                                 b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:                                                                                              a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,                                                                                                                                                b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                                a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu danej klasy, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

2. Na każdym etapie kształcenia szczegółowe kryteria oceniania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu i zaznajamia z nimi uczniów na pierwszych godzinach lekcyjnych.

 • 75

1. Uczniowie i ich rodzice na początku roku szkolnego zostaną poinformowani o metodach i formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

2. Kontroli i ocenie podlegają :

1. aktywność ucznia na lekcji,                                                                                                                    2. zadania domowe,                                                                                                                                    3. wypowiedzi ustne i pisemne,                                                                                                                 4. praca z tekstem i umiejętność czytania,                                                                                               5. odpowiedzi ustne,                                                                                                                                      6. testy i sprawdziany lekcyjne,                                                                                                                   7. prace klasowe,                                                                                                                                        8. testy sprawnościowe,                                                                                                                             9. umiejętności manualne,                                                                                                                       10. estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych,                                                                                        11. wytwory pracy uczniów.

3. Powyższe metody i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych obowiązują wszystkich nauczycieli.

4. Szczegółowe kryteria ocen wynikające z realizowanego materiału nauczania formułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( PSO).

 • 76

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwa sprawdziany, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jeden. 

3. Oceny z prac pisemnych nauczyciel winien podać uczniom w okresie do 14 dni od dnia napisania sprawdzianu.

4. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach.

5. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo pisać poprawę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

6. Poprawę pracy uczeń może napisać jeden raz.

7. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny, ma obowiązek pisać pracę w innym, ustalonym przez nauczyciela terminie.

8. O terminie i celu sprawdzianu nauczyciel informuje klasę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz przeprowadza lekcję powtórzeniową.

9. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, ale nie może być ich więcej, niż trzy w ciągu jednego dnia.

10. Nauczyciel może wprowadzić system „+" do ustalania ocen za aktywność lub oceną nagrodzić pracowitość i zaangażowanie ucznia.

11. Dopuszcza się wprowadzenie systemu „ - ” dla oznaczenia:

 • nieprzygotowania,
 • braku zeszytu,
 • braku pracy pisemnej,
 • braku przyborów niezbędnych na zajęciach.

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę.                                                                                                                                       

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (  musi być przechowywana przez cały rok szkolny ).                                                                                                                                               

14. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.                                                                                                    

15. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne.                                                                                                                                

16. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika.                                                                                                                    

17. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.                                                                                                                                       

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.                                                                                                        

19. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci.

 • 77

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na okres określony w tej opinii.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 • 78

1. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 • 79

1. Udział ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

2. Na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice.

3. Zajęcia realizowane są w klasach V -VIII szkół podstawowych,  zasadniczych szkołach zawodowych.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

5. W przypadku udziału ucznia w zajęciach fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył”, „uczestniczyła”.

 • 80

1. W szkole podstawowej  organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają taką chęć. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej udział w lekcji religii lub etyki zgłaszają rodzice w przypadku uczniów niepełnoletnich, zaś po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu decydują sami uczniowie.

2. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

3. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

4. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

5. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w szkole.

6. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i

zajęcia z etyki.

 • 81

Zasady oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

 • Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym są oceniani poprzez ocenę opisową. Ocena opisowa jest przedstawiana rodzicom na koniec każdego półrocza.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • Wewnątrzszkolny system oceniania bierze pod uwagę:
 • wkład pracy ucznia,
 • motywacje do uczenia się i stosunek do przedmiotu,
 • systematyczność pracy,
 • aktywność na lekcjach,
 • dotychczasowe osiągnięcia,
 • sytuację środowiskową ucznia.
 • Ocena z każdej dziedziny edukacji uwzględnia:
 • zakres wiadomości i umiejętności,
 • rozumienie materiału nauczanego,
 • umiejętności stosowania wiedzy,
 • kulturę przekazywania wiadomości.
 • Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 • Ocenianie bieżące uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym obejmuje:
 • obserwację ucznia w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych,
 • analizę wytworów prac: zeszyt, teczki z kartami pracy, wytwory prac plastycznych i technicznych,
 • comiesięczne wpisy do dziennika w formie opisowej,
 • opinie nauczycieli.

     7. Kryteria oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej:

 • stopień samodzielności w wykonywaniu działań edukacyjnych,
 • stopień zaangażowania w osiąganiu celu edukacyjnego ucznia,
 • stopień staranności,
 • ukończenie zadania.

  8. Ocena ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym    uwzględnia  indywidualne tempo i rytm rozwoju ucznia. Uczeń oceniany jest na tle własnych możliwości, a nie na tle klasy.

  9. Ocenie zachowania ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym podlegają:

 • relacje ucznia z rówieśnikami,
 • relacje ucznia z dorosłymi,
 • samodzielność,
 • przestrzeganie praw i obowiązków określonych w regulaminie ucznia,
 • występowanie niepożądanych form zachowania.

10. Ocena z przedmiotu religia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6.

11. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I - III) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.

12. Ocena opisowa umieszczona w dzienniku lekcyjnym, w arkuszu ucznia i na świadectwie powinna być tej samej treści.

13. Ustala się system nagradzania uczniów:

 • pochwały ustne,
 • pochwały ustne na forum klasy,
 • pochwały ustne na forum szkoły,
 • pochwały na apelu szkolnym,
 • listy pochwalne dla rodziców.

14. Uczniowie  niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym  poddani zostają badaniu narzędziem diagnostycznym „Inwentarz Gunzburga” we wrześniu i w czerwcu.

 • 82

Zasady oceniania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz uczniów autystycznych

 

 • Uczniowie klas I – III  (I etap kształcenia) oceniani są poprzez ocenę opisową, wystawianą na koniec I i II półrocza roku szkolnego. Po zakończeniu I półrocza nauki nauczyciel wypełnia w dzienniku „ Kartę oceny opisowej”, która zostaje dołączona do arkusza ocen ucznia. Ocena opisowa jest przedstawiana rodzicom na koniec każdego półrocza.
 • W kształceniu zintegrowanym uczniów  klas I-III stosuje się oceniania wspomagające, które ma charakter ciągły i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 • Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim oraz autystyczni realizują także edukację komputerową i edukację z zakresu języka obcego.
 • Oceny cząstkowe są wyrażone skrótami literowymi i dotyczą następujących edukacji:
 • edukacji polonistycznej,
 • edukacji matematycznej,
 • edukacji społeczno-przyrodniczej,
 • edukacji plastyczno – technicznej,
 • edukacji muzycznej,
 • edukacji zdrowotnej,
 • edukacji komputerowej,
 • edukacji z języka obcego.
 • Ocena z przedmiotu religia wyrażona jest stopniem w skali od 1 do 6.
 • W przedmiocie zajęcia komputerowe przyjęto następującą skalę ocen:

A - Wspaniale

B – Bardzo dobrze

C - Dobrze

D - Musisz popracować

E - Niezadowalająco

 • W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I - III) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczyciela ocen opisowych.
 • Ocena opisowa umieszczona w dzienniku lekcyjnym, w arkuszu ucznia i na świadectwie powinna być tej samej treści.
 • Na podstawie bieżącej dokumentacji (teczka ucznia, karta szkolnych osiągnięć ucznia,  zeszyt ucznia) nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje W dzienniku zajęć i zeszycie ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując literowe skróty opisów ocen:
 • Wspaniale – Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Należą ci się gratulacje!
 • Zadowalająco – Dobrze Robisz postępy. Tak trzymaj!
 • – Niezadowalająco – Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo  systematycznej pracy wspólnej z nauczycielem i   rodzicami.
 • Ocena zachowania ucznia. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się podobne skróty literowe, które odnotowywane są w dzienniku zajęć.
 • Wspaniale – oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej, stosunku do obowiązków szkolnych. Uczeń otrzymujący taką ocenę może być przykładem dla innych
 • Zadowalająco – oznacza przejawy zachowania ucznia, które nie budzą zastrzeżeń w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych.
 • Niezadowalająco – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych.
 • Ocenianiu podlega również frekwencja ucznia. Do oceny frekwencji używa się skrótów:
 • Wysoka – gdy frekwencja wynosi powyżej 90%
 • Średnia – gdy frekwencja wynosi powyżej 60 %
 • Niska – gdy frekwencja wynosi poniżej 60 %
 • Dokładne wpisy w dzienniku zajęć edukacyjnych oraz kartach obserwacji uczniów stanowią podstawę do opracowania śródrocznej i rocznej oceny opisowej edukacyjnych i wychowawczych osiągnięć uczniów.

 

Rozdział III

Zasady oceniania zachowania uczniów.

 • 83

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia                                                                                                2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej                                                                                    3) dbałość o honor i tradycje szkoły                                                                                                                                         4) dbałość o piękno mowy ojczystej                                                                                                                     5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób                                                                               6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią                                                                                                7) okazywanie szacunku innym osobom

2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową i  uwzględnia w szczególności:

 • podporządkowanie się regulaminowi szkolnemu,
 • systematyczne uczęszczanie do szkoły,
 • punktualne przychodzenie na zajęcia,
 • dbanie o przybory i sprzęt szkolny,
 • solidne przygotowywanie się do zajęć,
 • znajomość praw i obowiązków ucznia,
 • uzupełnianie braków wynikających z nieobecności w szkole,
 • samodzielność ucznia,
 • samodzielną pracę podczas zajęć,
 • udział w konkursach, zawodach i imprezach szkolnych,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • odnoszenie się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • współpracę w zespole klasowym i w grupach,
 • zachowanie się w miejscach publicznych,
 • dbałość o zdrowie własne i innych,
 • pomoc młodszym i słabszym.

3. Przewiduje się następujący tryb ustalania oceny zachowania dla ucznia:

 • wychowawca klasy analizuje zachowanie ucznia oraz wymagania określone w WSO w odniesieniu do swoich uczniów,
 • wychowawca klasy zbiera opinie nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w danym oddziale klasowym (zasięga również opinii wychowawcy grupy w przypadku uczniów przebywających grupach wychowawczych),
 • wychowawca klasy zasięga opinii uczniów w formie samooceny,
 • wychowawca klasy w oparciu o zebrane informacje wystawia śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:                                                                                     a)  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.                                                                                                        b) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.

6. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów na dwa tygodnie przed planowaną klasyfikacją o ocenie z zachowania. W przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej musi poinformować również rodziców.

 • 84

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,                                                                                                                                                     b) bardzo dobre,                                                                                                                                            c) dobre,                                                                                                                                                        d) poprawne,                                                                                                                                                    e) nieodpowiednie,                                                                                                                                           f) naganne.

 • 85

1. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia.

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 a) zawsze przestrzega ogólnych zasad BHP i Statutu szkoły, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,                                                                                                                                         b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga maksymalne wyniki w odniesieniu do swoich możliwości,                                                                                                                                                                         c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się,                                                                                                                                                 d) wykazuje się uczciwością, reaguje zawsze na dostrzeżone przejawy zła, mówi zawsze prawdę,                                                                                                                                                                                                   e) szanuje godność osobistą własną i innych osób,                                                                                              f) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych,                                                                                           g) jest lojalny wobec kolegów, nauczycieli i rodziców,                                                                                         h) jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę słowa w rozmowach i dyskusji, także w sporach, odznacza się wysoka kulturą osobistą,                                                                                           i) uczeń dokładnie i z poczuciem odpowiedzialności wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,                                                                                                             j) wykazuje się bardzo dużą aktywnością na polu społecznym, to znaczy współorganizuje imprezy szkolne i pozaszkolne, reprezentuje szkołę w konkursach, rozgrywkach sportowych i turniejach pozaszkolnych - osiągając w nich sukcesy; pracuje na rzecz środowiska, pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym,                                                                                                               k) pomaga słabszym w nauce, jest ceniony przez zespół klasowy, jest koleżeński,                                   l)  dba o zdrowie własne i innych - nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa,                                                                m) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd - strój, fryzura, biżuteria są stonowane i dostosowane do warunków szkolnych,                                                                                                         n) nie korzysta na lekcji z telefonu komórkowego, MP3 i innych nośników danych, nie robi zdjęć, nie nagrywa filmów bez wiedzy i zgody innych.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 a) przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,                                                                                                                                                b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga wysokie wyniki w odniesieniu do swoich możliwości,                                                                                                                                   c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje, spóźnia się sporadycznie,                                            d) wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła,                                                                    e) szanuje godność osobistą własną i innych osób,                                                                                   f) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych,                                                                                                 g) prezentuje wysoka kulturę słowa w rozmowach i dyskusji, także w sporach, odznacza się wysoka kulturą osobistą,                                                                                                                                    h) uczeń dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,                                                                                                                                                        i) wykazuje się aktywnością na polu społecznym, pomaga organizować imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne, pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym,                                                      j) rozwija własne zainteresowania poprzez udział w konkursach oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych,                                                                                                       k) pomaga słabszym w nauce, potrafi zdobyć zaufanie rówieśników i dorosłych,                                        l) nie zauważono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, dba o zdrowie własne i innych - nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków,                                                                                                                                                  m) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd - strój, fryzura, biżuteria są stonowane i dostosowane do warunków szkolnych,                                                                                                            n) dopuszcza się kilku upomnień słownych wychowawcy i innych nauczycieli uczących i nie uczących ucznia,                                                                                                                                                                                              o) nie korzysta na lekcji z telefonu komórkowego, MP3 i innych nośników danych, nie robi zdjęć, nie nagrywa filmów bez wiedzy i zgody innych.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) w każdej sytuacji przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły,                                                                           b) bierze czynny udział w zajęciach szkolnych i osiąga wyniki wymierne w odniesieniu do swoich możliwości,                                                                                                                                                     c) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 20 godzin lekcyjnych,                                                              d) wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła,                                                                      e) stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób,                                                                               f) szanuje własną pracę oraz innych - uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,                                                    g) jest zwykle taktowny, także w sporach, stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,                                                                                                                                               h) potrafi zreflektować się i wyciągnąć wnioski ze swojego, sporadycznego niewłaściwego zachowania,                                                                                                                                                  i) uczeń wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,                         j) zawsze szanuje mienie prywatne i publiczne,                                                                                          k) jest koleżeński, życzliwy i uczynny, stara się pomagać innym,                                                                                                                                                                                       l) nie ulega nałogom,                                                                                                                         

 m) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd- strój, fryzura, biżuteria są stonowane i dostosowane do warunków szkolnych,                                                                                                  n) nie korzysta na lekcji z telefonu komórkowego, MP3 i innych nośników danych, nie robi zdjęć, nie nagrywa filmów bez wiedzy i zgody innych.

 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega ogólnych postanowień regulaminu szkoły, dba o mienie szkoły,                                     b) łamie ogólne zasady BHP,                                                                                                                       c) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwrócona mu uwagę,                                                                                      d) potrafi samodzielnie ocenić swoje zachowanie, koryguje swoje błędy,                                               e) biorąc udział w zajęciach szkolnych osiąga przeciętne wyniki w odniesieniu do swoich możliwości,                                                                                                                                              

f) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 30 pojedynczych godzin lekcyjnych, często się spóźnia,                                                                                                                                                         g) wykazuje się uczciwością,                                                                                                                        h) szanuje godność osobistą własną i innych osób,                                                                                         i) jego postawa wyraża szacunek do pracy swojej i innych,                                                                         j) zdarza się sporadycznie, że uczeń zachował się nietaktownie, nie zapanowawszy nad emocjami, użył niekulturalnego, wulgarnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,                         k) uczeń czasami nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, samodzielnie podejmuje je rzadko,                                                                                                                                                       l) rozwija własne zainteresowania, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni,                                                                                                              m) bierze udział w pracach zainicjowanych przez zespół klasowy, interesuje się sytuacją w klasie i szkole,                                                                                                                                                 n) do szkoły przychodzi stosownie ubrany ,                                                                                           o) został kilkakrotnie przyłapany na paleniu papierosów,                                                                            p) został ukarany uwagami, upomnieniami na forum klasy,                                                                                      q) nie zawsze dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd- strój, fryzura, biżuteria często nie są stonowane i dostosowane do warunków szkolnych,                                                                                            r) zdarza mu się korzystać na lekcji z telefonu komórkowego, MP3 i innych nośników danych.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły,                                                                         b) zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie i nie zareagował na zwrócona mu uwagę,                                          c) w odniesieniu do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga niezadowalające wyniki,                                                                                                             d) ma nieusprawiedliwionych co najwyżej 40 pojedynczych godzin lekcyjnych, często się spóźnia,                                                                                                                                                        e) nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,                                                                                     f) uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,                                                                        g) unika lub odmawia podejmowania działań na rzecz innych osób czy zespołu,                                    h) nie rozwija własnych zainteresowań poprzez udział w konkursach oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych, nie jest zainteresowany swoim rozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej,                                                 i) zdarza się, że uczeń zachowuje się nietaktownie, używa niekulturalnego, wulgarnego słownictwa,                                                                                                                                                   j) nie dba o higienę osobistą, często trzeba mu przypominać o potrzebie dostosowania stroju, fryzury, makijażu do wymogów szkolnych,                                                                                                 k) zdarza mu się mimo zwracanych uwag korzystać z telefonu komórkowego, MP3 lub innego nośnika danych.

 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 a) świadomie i ze złą wolą łamie normy wynikające z ogólnych zasad BHP i regulaminu szkoły,                                                                                                                                              b) nagminnie łamie zakazy wyłączania na czas lekcji telefonu komórkowego i przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego wymagającego użycia słuchawek,                                                    c) wchodzi w konflikt z prawem,                                                                                                               d) wykazuje brak systematyczności i pilności w przygotowywaniu się do lekcji, nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, w czasie zajęć szkolnych przeszkadza kolegom i nauczycielom,                                                                                     e) ma dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 50), często spóźnia się,                          f) opuszcza bez potrzeby teren szkoły w czasie lekcji i przerw,                                                                    g) poniża godność osobistą własną i innych osób,                                                                                     h) nie stara się o zachowanie kulturalnych form prowadzenia rozmowy czy dyskusji, używa wulgarnego słownictwa,                                                                                                                                                   i) nie wykonuje poleceń wychowawcy, nauczycieli, dyrektora i innych pracowników szkoły lub wykonuje je z oporami,                                                                                                                       j) jest arogancki i wulgarny w stosunku do pracowników szkoły,                                                           k) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,                                                                                                                                    l) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego i innych, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag,                                                                                                       m) wyrządza szkody o dużej wartości materialnej,                                                                                       n) przychodzi do szkoły w niestosownym stroju, fryzurze i makijażu,                                                        o) świadomie i ze złą wolą korzysta z telefonu komórkowego, MP3 lub innego nośnika danych; robi zdjęcia i filmuje bez wiedzy i zgody innych.

Rozdział IV

Sposoby informowania rodziców /opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 • 86

1) Powiadamianie rodziców o przewidywanych ocenach odbywa się w formie zestawienia wszystkich ocen przekazywanego rodzicom za pośrednictwem ucznia, listownie oraz na spotkaniach z rodzicami.

2) Zestawienie przekazywane za pośrednictwem ucznia wraca do szkoły potwierdzone podpisem przez rodziców.

 3) Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem w terminie: ocena niedostateczna i zagrożenie nieklasyfikowaniem – na 3 tygodnie przed klasyfikacją w formie pisemnej.

 4) W ciągu roku szkolnego wychowawcy klas organizują spotkania z rodzicami, na których informują o postępach i trudnościach ucznia w nauce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /np. wagary, ucieczki z lekcji, nagminne nieprzygotowanie się do lekcji, długotrwała absencja/ nauczyciel wzywa telefonicznie bądź pisemnie rodziców do szkoły.    

5) Ustala się następujące sposoby kontaktów z rodzicami uczniów:

a) zebrania ogólnoszkolne,

b) zebrania klasowe

c) spotkania indywidualne z inicjatywy rodzica, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga i psychologa szkolnego oraz dyrektora placówki,

d) uroczystości szkolne, wycieczki,

e) rozmowy telefoniczne,

f) korespondencję,

g) pisma kierowane do rodziców.

Rozdział V

Klasyfikacja uczniów

 • 87

1) Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I –III Szkoły Podstawowej dla uczniów    niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i autystycznych jest oceną opisową, uwzględniającą poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce.

2) Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV –VIII SP, I-III ZSZ dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i autystycznych  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3) Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i jest oceną opisową.

4) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5) Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

6) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  informują wychowawcę uczniów danego oddziału na 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

7) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływy na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 • 88

1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

2) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

3) Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem w terminie: ocena niedostateczna i zagrożenie nieklasyfikowaniem – na 3 tygodnie przed klasyfikacją w formie pisemnej.

4) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

 • 89

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3) W takim wypadku dyrektor powołuje komisję; która:

 • przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala ocenę z zajęć,
 • ustala ocenę zachowania w drodze głosowania.

4) Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego rocznego otrzymał ocenę niedostateczną, może powtarzać klasę po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej.

5) Uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych z powodu nieusprawiedliwionej   nieobecności nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego, ale za zgodą Rady Pedagogicznej może powtarzać klasę.

6) Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych (w miarę możliwości organizacyjnych szkoły).

7) Oceny z klasyfikacji śródrocznej wpisywane są w dzienniku lekcyjnym skrótem literowym.

8) Oceny z klasyfikacji rocznej wpisywane są w dzienniku lekcyjnym pełną nazwą stopnia.

Rozdział VI

Promowanie uczniów.

 • 90

1) Uczeń klasy I – III  szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej.

2) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej:

 • na wniosek wychowawcy klasy ze względu na frekwencję poniżej 50%,
 • na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

3) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

5) Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6) Uczeń kończy szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową - jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

7) O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia RP na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

8) Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etyką, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Rozdział VII

Zasady wydłużania etapu edukacyjnego

 • 91

1) Uczniowi, na każdym etapie edukacyjnym, można przedłużyć okres nauki o jeden rok.

2) Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami nie później niż:

 • w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego
 • w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej do końca lutego w ostatnim roku nauki.

3) Przedłużenie okresu nauki odbywa się wg następującej procedury:

 • wychowawca klasy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego,
 • wychowawca klasy we współpracy z klasowym zespołem nauczycieli opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu edukacyjnego;
 • w przypadku złożenia wniosku przez wychowawcę klasy o przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego, dołącza się pisemną zgodę rodzica;
 • Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego w drodze uchwały.
 • na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły wydaje decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na następny rok szkolny.
 • komplet dokumentów związanych z procedurą przedłużenia etapu edukacyjnego składa się do dokumentacji szkolnej ucznia,
 • wychowawca klasy wpisuje adnotację dotyczącą przedłużenia etapu edukacyjnego na pierwszej stronie w arkuszu ocen i w IPET.

4) Uczeń, który ma wydłużony etap edukacyjny o jeden rok szkolny nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

Rozdział VIII

Procedura skreślania z listy uczniów

 

 • 92

        1) Skreślenie wychowanka z listy następuje w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej ponad 6 tygodni licząc od daty powiadomienia rodziców lub pełnoletniego ucznia,
 • osiągnięcia przez wychowanka wieku określonego w Statucie,
 • wielokrotnego poważnego naruszenia dyscypliny,
 • rezygnacji pełnoletniego ucznia,
 • przekazania dokumentów ucznia do innej placówki (na jej wniosek), w której uczeń kontynuuje naukę.

        2) Procedura postępowania:

 • nauczyciel przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów, przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje dyrektorowi szkoły;
 • dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie placówki jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów,
 • dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie z listy uczniów do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem,
 • dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej i poddaje pod głosowanie wniosek o skreślenie z listy uczniów. W protokole z posiedzenia powinny się znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu z listy uczniów/wychowanków.

 3) Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego nauczyciela z Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego lub innego ucznia.

 4) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:

 • wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,
 • uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi,
 • prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
 • udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów.

6) Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa  oświatowego, po czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

7) Uczeń, jego rodzice mają prawo odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora o skreśleniu do osoby bądź organu, który udzielił kary.

8) Uczniowi, jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji.

9)  Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

10) Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

11) Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.

12) Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie 14 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.

13) Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania kary o skreśleniu z listy uczniów/wychowanków, decyzję w sprawie wydaje na piśmie.

14) Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 14 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.

15) W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

16) Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.

Rozdział IX

Egzamin klasyfikacyjny

 • 93

1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności po złożeniu podania do dyrektora SOSW może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu obecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4) Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia - nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności i nieklasyfikowanego z powodu obecności nieusprawiedliwionej, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

a)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

b)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 • 94

1) Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia – realizującego obowiązek szkolny poza szkołą lub realizującego indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

      a) dyrektor szkoły albo   nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

       b) nauczyciel   albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

2)  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 • 95

1) Dla ucznia, realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

          a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego,

          b) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2) Dla ucznia, realizującego indywidualny tok nauki, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z  wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • 96

1) Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

2) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, ma formę zadań praktycznych.

5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6) Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne oraz uczniem i jego rodzicami. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10) Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 

Rozdział X

Egzamin poprawkowy

 • 97

1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

3) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6) Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7) W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, ma formę zadań praktycznych.

8) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

9) Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu poprawkowego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , Rada Pedagogiczna może promować go do klasy programowo wyższej chociaż nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 • 98

Zasady oceniania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z autyzmem

1. W klasach I – III wystawiane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca.

2. Ocena opisowa polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu pisemnej informacji o osiągnięciach dydaktycznych ucznia oraz jego zachowaniu.

3. Nauczyciel, w trakcie codziennej pracy, gromadzi spostrzeżenia, które składają się na jego wiedzę o dziecku. Obserwacje nauczyciela oraz różnego rodzaju prace uczniów pozwalają nauczycielowi na systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o postępach dydaktyczno – wychowawczych. Pozwalają dać określony obraz poziomu wiedzy i umiejętności każdego ucznia, a także jego rozwoju.

4. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje:

1) diagnostyczną – gdyż daje odpowiedź, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;

2) informacyjną – bowiem daje informację, co dziecko zdoła poznać, opanować, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy;

3) korekcyjną – ponieważ odpowiada na pytania, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co zmienić i udoskonalić,

4) motywacyjną – dlatego, że zachęca dziecko do samorozwoju, wysiłku, daje nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

5) rozwojową – bo odnosi się zarówno do ucznia (koncentracja na dziecku) jak i nauczyciela (aktywizacja, mobilizacja do działania).

5. Nauczyciel redagujący ocenę bierze pod uwagę wkład i wysiłek dziecka, ujawnia jego potencjalne możliwości i zdolności, wspiera aktywność edukacyjną, uzdolnienia i zainteresowania.

6. Ocena opisowa określająca osiągnięcia dydaktyczne ucznia obejmuje:

1) Wiadomości i umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, gramatykę, ortografię a także słuchanie, czytanie i porozumiewanie się w języku obcym (niemieckim).

2) Wiadomości i umiejętności matematyczne: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie pamięciowe działań arytmetycznych – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu.

3) Wiadomości i umiejętności społeczno – przyrodnicze: wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym.

4) Aktywność artystyczno – techniczną: działalność plastyczno – techniczną, wiadomości z zakresu sztuk plastycznych, muzyki i techniki, odtwarzanie muzyki oraz jej percepcję.

5) Sprawność fizyczno – ruchową: umiejętność współdziałania w grach zespołowych, zabawach ruchowych oraz zaangażowanie ucznia w swój rozwój fizyczny.

6) Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji komputerowej.

7. Sposoby sprawdzania  osiągnięć uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym:

 a) sprawdziany, testy:

 • poprzedzone są powtórzeniem materiału objętego sprawdzianem
 • przy sprawdzianach, testach stosuje się ocenę cyfrową  i komentarz słowny
 • oceniane są wg przyjętej punktacji nauczyciela
 • poprawa sprawdzianów odbywa się w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

 b) prace domowe:

 • są oceniane na bieżąco
 • przy ocenie bierze się pod uwagę: samodzielność wykonania, sposób wykonania, estetykę.
 • nieodrobioną pracę domową należy uzupełnić na następny dzień.

c) wypowiedzi  ustne i pisemne 

 • są oceniane na bieżąco.
 • przy ocenie bierze się pod uwagę  prawidłowość odpowiedzi, bogactwo słownictwa 
  i poprawność konstrukcyjną dłuższej wypowiedzi.

8. Przyjmuje się następujące oceny opisowe:

1) ocena bieżąca

a) wpisy w zeszytach ucznia, w kartach pracy i innych pracach dziecka w formie cyfrowej z komentarzem słownym  według jednolitego systemu ustalonego przez wszystkich wychowawców klas I – III z zastosowaniem oceniania kształtującego, zawierającej:

- wyszczególnione i docenione elementy pracy ucznia,

- wskazanie, co wymaga poprawy, dopracowania,

- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretną pracę, uzupełnić wiedzę

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;

 6poziom bardzo wysoki    (wspaniale opanowane wiadomości i umiejętności ) Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające ponad podstawę programową.

     Komentarz     słowny:    Brawo, wspaniale wykonałeś zadanie. Osiągasz bardzo wysokie wyniki.

5   -  poziom wysoki (bardzo dobrze opanowane wiadomości i umiejętności) Uczeń bardzo dobrze opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, potrafi wykorzystać je do nowych sytuacji problemowych, w pracach nie popełnia błędów, zadania postawione przed nim wykonuje zawsze samodzielnie.

            Komentarz słowny: Brawo, robisz duże postępy. Osiągasz  wysokie wyniki.               

 

 4   -  poziom średni (dobrze opanowane wiadomości i umiejętności) Uczeń dobrze opanował wymaganą wiedzę i umiejętność, ale nie zawsze potrafi skorzystać z nich w nowej sytuacji problemowej, w pracach   popełnia  niewielką ilość błędów, zadania postawione przed nim wykonuje samodzielnie.

                           Komentarz słowny: Dobrze pracujesz. Pracujesz i osiągasz dobre wyniki.

3  -  poziom zadowalający (przeciętnie opanowane wiadomości i umiejętności)  Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętność w znacznej części, i nie zawsze potrafi wykorzystać posiadane umiejętności do rozwiązania nowej sytuacji problemowej, w pracach  popełnia błędy, w swoich działaniach czasami potrzebuje pomocy nauczyciela.

                         Komentarz słowny: Zastanów się, czy nie można lepiej.  Popracuj więcej.

    

  2   -  poziom niski (słabo opanowane wiadomości i umiejętności). Uczeń słabo opanował konieczną wiedzę i umiejętność, ale z pomocą nauczyciela wykonuje postawione przed nim zadania, raczej nie potrafi wykorzystać posiadanych umiejętności w nowej sytuacji problemowej, w pracach popełnia błędy.

                           Komentarz słowny: Przykro mi, osiągasz wyniki poniżej wymagań.

                                                                             Pracuj jeszcze więcej.

 1 -poziom najniższy (nieopanowane wiadomości i umiejętności)  Uczeń bardzo słabo opanował konieczną wiedzę i umiejętność, popełnia bardzo liczne błędy w pracach, zawsze wymaga pomocy nauczyciela.

                                     Komentarz słowny: Musisz zdecydowanie więcej i solidniej pracować.

                                                                     Nie udało Ci się, spróbuj jeszcze raz.

 

Wprowadzenie ocen cyfrowych dopuszcza podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
 I etapu kształcenia. Cyfrowa skala ocen ma za zadanie łagodnie wprowadzić uczniów 
w system oceniania na II etapie kształcenia.

b) ustna w formie pochwały lub upomnienia z zastosowaniem oceniania kształtującego.

2) ocena śródroczna

a) jest wynikiem półrocznej obserwacji dziecka. Ocena ta określa diagnozę postępów dziecka oraz ukierunkowanie dalszej w nim pracy z wykorzystaniem oceniania kształtującego

b) z oceną śródroczną rodzice/prawni opiekunowie ucznia zapoznają się w czasie zebrania rodziców podsumowującego jego pracę w I okresie i otrzymują kserokopię oceny opisowej

c) śródroczna ocena opisowa z zachowania i zajęć edukacyjnych stanowi załącznik do arkusza ocen oraz zapisywana jest w dzienniku. 

3) ocena roczna - jest wynikiem rocznej obserwacji. Ocena ta określa aktualny i faktyczny w danym momencie stan wiedzy, a szczególnie umiejętności danego dziecka. Redaguje ją w formie pisemnej wychowawca i zapisana jest w dzienniku, arkuszu ocen oraz na świadectwie.

9. Oceny śródroczne i roczne z religii w klasach I – III ustalają odpowiedni nauczyciele w stopniach według następującej skali:

skrót literowy

a. stopień celujący 6 cel

b. stopień bardzo dobry 5 bdb

c. stopień dobry 4 db

d. stopień dostateczny 3 dst

e. stopień dopuszczający 2 dop

f. stopień niedostateczny 1 ndst

10. Śródroczna i roczna ocena z zajęć języka niemieckiego oraz zajęć komputerowych w klasach I-III jest oceną opisową.

11. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach:

a) na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

b) na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych opiekunów

c) jeżeli brak jest podstaw do ustalenia  okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

12. Wszystkie uzyskane przez ucznia oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców lub prawnych opiekunów.

13. Oceny mogą być przekazywane rodzicom ustnie w bezpośrednim kontakcie lub pisemnie w formie listu poleconego.

14. Uczniowie  na zakończenie klasy trzeciej otrzymują nagrody.

 • 99

ZACHOWANIE

Elementy składowe oceny zachowania w klasach I – III

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami.

2. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, a w szczególności:

a) punktualność, frekwencję;

b) pilność: sumienność w nauce, rozwijanie własnych zdolności, wytrwałość i samodzielność w pokonywaniu trudności, systematyczność pracy;

c) porządek: przestrzeganie przepisów bhp, zmienne obuwie, dbałość o podręczniki i sprzęt szkolny;

d) obowiązkowość: sumienne wykonywanie poleceń i wywiązywanie się z zadań, odpowiedzialność za własne czyny oraz wyniki i zachowanie zespołu klasowego, godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, a w szczególności:

a) współdziałanie i angażowanie się w uroczystości i imprezy szkolne;

b) pomoc osobom potrzebującym i słabszym;

c) działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych;

d) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

e) aktywność pozalekcyjna;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, a w szczególności:

a) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych /wycieczki, uroczystości pozaszkolne itp.;

b) uprzejmość, podejmowanie działań zmierzających do pomocy innym, kultura słowa, sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych;

c) higiena osobista i estetyka wyglądu;

d) właściwe zachowanie na lekcji i przerwie;

e) dbałość o zdrowie;

f) okazywanie szacunku innym osobom.

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • 100. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników ośrodka.

2. Statut został uchwalony dnia   30.11.2017 roku.

3. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej ośrodka. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania ośrodka nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

7. Statut obowiązuje od dnia 30.11.2017 r.

                                                                                                          Dyrektor ośrodka

EPUAP

epuap

E-dziennik

vulcan

Logowanie

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

© 2009-2023 by GPIUTMD

Strefa nauczycieli