E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

PDP

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w naszym Ośrodku. W okresie trzyletniej edukacji staramy się efektywnie przygotować młodzież  do życia w dorosłości.  W tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Celem nauki jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości. W trakcie realizowanych zajęć staramy się rozwijać zaradności, wspomagać autonomie i niezależność uczniów. Doskonalimy kompetencje społeczne, które pozwalają zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem. Motywujemy do rozwijania w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych oraz umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań).

Bardzo ważnym elementem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych, umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności. Zapewnienia my uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich. Stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przygotowujemy  do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia. Kształtujemy  kompetencje społeczno-zawodowe istotne z punktu widzenia samostanowienia w dorosłym życiu. Wskazujemy  prawidłowe postawy wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę. Modelujemy umiejętności praktyczne do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału w praktykach wspomaganych. Motywujemy  umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia.

Podejmujemy działania mające na celu zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji (w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń.

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek