E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

Pomocna dłoń

 

W dniu 7 października 2016 roku decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Strzelnie uzyskało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz strzelna i regionu, w szczególności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej oraz w zakresie ochrony środowiska,
 2. Wspieranie dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 3. Podejmowanie działań, mających na celu wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży,
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 6. Promocja walorów turystycznych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
 7. Organizowanie pomocy w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży pochodzących z środowisk wiejskich,
 8. Promocja i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej i miejskiej,
 9. Integracja różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia,
 10. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 11. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców strzelna i okolic,
 12. Kształtowanie i rozwijanie postaw dbałości o dziedzictwo narodowe, w szczególności w zakresie historii, kultury, sztuki i języka,
 13. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych oraz w zakresie ochrony środowiska,
 14. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy szkolnej miasta strzelna i regionu,
 15. Promocja turystyczna miasta strzelna i regionu,- opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego,
 16. Kształcenie i rozwój członków stowarzyszenia,
 17. Ochrona środowiska w szczególności krajobrazu i przyrody,
 18. Działalność kulturalna,
 19. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 20. Prowadzenie placówki o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w tym przedszkolnej lub szkolnej,
 21. Prowadzanie świetlic,
 22. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,
 23. Szerzenie wiedzy w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy,
 24. Organizowanie pomocy ubogim mieszkańcom regionu,
 25. Działanie na rzecz nawiązywania kontaktów z gminami w kraju i zagranicą.

Status OPP daje następujące przywileje:

 • użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
 • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Na obowiązki te składa się publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek