E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

Przedszkole

Nasze przedszkole funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie od 2009 roku. Istotą jest tworzenie środowiska przedszkolnego, w którym mogłyby się bawić i uczyć dzieci o różnym poziomie rozwoju oraz stopniu sprawności psychofizycznej. Placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz pomoce. Do dyspozycji są również Panie pedagog i psycholog.

Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności uświadamia dziecku jego możliwości, trudności i ograniczenia , chroni dzieci przed izolacją, daje im szansę poznawania siebie, docenienia ich mocnych stron. Wykształca motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, daje szansę przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w grupie oraz umożliwia rozwój samodzielności życiowej oraz szeroko rozumianej stymulacji poznawczej, fizycznej, społeczno- emocjonalnej.

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do naszego przedszkola po przedłożeniu podania, które można pobrać ze strony oraz Orzeczenia o kształceniu specjalnym” wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stopień jego zdrowia. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym w miarę możliwości:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • odpowiednie warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
  • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu wynosi 5 godzin dziennie. W trakcie jego trwania dziecko realizuje zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz rehabilitacyjne.

Nie wszystkie dzieci mają takie same możliwości uczenia się. W przypadkach, gdy obserwujemy trudności w uczeniu się, uwarunkowane nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, somatycznym, narządów zmysłu i ruchu istnieje konieczność stworzenia specjalnych warunków sprzyjających edukacji tych dzieci.

 Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach.
  • Wymagają specjalnych warunków edukacji, pomocy specjalistów, wyodrębnionych metod nauczania.
  • Winny być uczone przez specjalnie przygotowanych nauczycieli.
  • Często potrzebują indywidualnych programów, rozwiązań metodycznych i organizacyjnych.

W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach podejmuje się działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu:


– stymulowanie rozwoju, pobudzanie aktywności dziecka,

– wyrównywanie deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach,

– wspomaganie rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych,

– kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,

– stabilizacje emocji.

Pedagodzy pracujący z dziećmi realizują następujące zadania:

– nawiązywanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem, w stopniu zaspakajającym potrzebę bezpieczeństwa oraz usuwającym blokady poznawcze spowodowane sytuacją stresową;

– budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja” oraz poczucia własnej wartości;

– stwarzanie sytuacji umożliwiających czynne uczestnictwo dziecka w różnych sytuacjach edukacyjnych i społecznych;

– tworzenie warunków wszechstronnej aktywności dziecka, umożliwiających przeżywanie pozytywnych efektów własnej działalności;

– wspieranie samodzielnych działań dziecka w różnych formach aktywności;

– tworzenie sytuacji zmierzających do integracji z grupą, umożliwianie dziecku odnoszenie sukcesów i aprobaty społecznej;

– uczenie postępowania zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami kultury;

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności;

– organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu rzeczywistości społecznej i przyrodniczej

– stymulowanie rozwoju mowy;

– organizowanie zabaw i ćwiczeń kształcących procesy poznawcze, rozwijających procesy myślenia;

– rozwijanie motoryki małej i dużej.

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek